9 januari 2023

FLIPBOARD GEBRUIKSVOORWAARDEN Welkom! We zijn blij u hier te hebben en hopen dat u Flipboard aangenaam vindt om te gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de websites, producten en diensten van Flipboard. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig; zij bevatten belangrijke informatie over uw relatie met Flipboard, met inbegrip van verplichte arbitrage van geschillen tussen ons, in plaats van groepsvorderingen of juryrechtszaken. Door gebruik te maken van Flipboard gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Flipboard biedt gebruikers een gepersonaliseerde ervaring aan, met inbegrip van de presentatie van content op onze websites en apps waarvan Flipboard denkt dat u er geïnteresseerd in bent op basis van de content die u hebt gelezen, waarop u hebt geklikt of waarmee u op een andere manier hebt geïnterageerd. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken. CONTENT Content op Flipboard kan worden beschermd door een of meer wetten inzake intellectueel eigendom: Flipboard: Dienst, Producten en Merk Onze diensten en producten worden beschermd door wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere. Flipboard verleent u een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie om de software en diensten van Flipboard te gebruiken die wij u aanbieden voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Deze licentie laat u toe om Flipboard uitsluitend te gebruiken zoals deze Voorwaarden toestaan. Ongeoorloofd gebruik van handelsmerken, logo’s, domeinnamen of andere onderscheidende merkkenmerken van Flipboard is verboden.

  • Richtlijnen voor het gebruik van de dienst

U zult de dienst alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden en de rechten van derden niet schenden. Onze Gemeenschapsrichtlijnen, die deel uitmaken van deze Voorwaarden, bevatten meer informatie over aanvaardbaar en onaanvaardbaar gebruik van de dienst. Elk onaanvaardbaar gebruik, met inbegrip van het plaatsen of verzamelen van content die obsceen, pornografisch, bloederig, illegaal, bedreigend of intimiderend of buitensporig gewelddadig is of schade aan zichzelf of anderen promoot, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account en opschorting van de toegang tot de dienst in de toekomst.

  • Uw content

U kunt uw eigen content op Flipboard plaatsen, zoals artikelen, foto’s, opmerkingen en andere content. U—en alleen u—bent eigenaar van de rechten op de content die u maakt en publiceert via Flipboard. Door ze te plaatsen, geeft u ons toestemming om uw content te gebruiken om te doen wat wij redelijkerwijs noodzakelijk achten om onze dienst nu en in de toekomst te verlenen, waaronder het bewaren, weergeven, reproduceren en distribueren van uw content. Dit kan ook het promoten van uw content bij partnerbedrijven of diensten voor bredere uitzending, distributie of publicatie via Flipboard omvatten. U bent verantwoordelijk voor de content die u via Flipboard publiceert en neemt alle risico’s die daaraan verbonden zijn, met inbegrip van andermans vertrouwen in de juistheid ervan of de juridische claims die uit de publicatie zouden kunnen voortvloeien. Door content op Flipboard te plaatsen, verklaart u dat u de nodige rechten heeft om dat materiaal te publiceren, dat dit niet in strijd is met eventuele licenties die u mogelijk aan anderen heeft verleend en dat de content die u publiceert voor zover u weet niet opzettelijk misleidend is. We doen geen voorafgaande screening van iemands content. We hebben echter het recht om alle content via Flipboard te controleren en te verwijderen of de toegang ertoe uit te schakelen, om welke reden dan ook. U gaat ermee akkoord om Flipboard niet commercieel te gebruiken voor: (a) het uploaden, verzenden of verspreiden van computervirussen, wormen of software die bedoeld zijn om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen; (b) het verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramideschema’s of enige andere vorm van duplicatie of ongevraagde berichten, al dan niet commercieel; (c) het vergaren, verzamelen, bundelen of samenvoegen van informatie of gegevens over andere gebruikers, met inbegrip van e-mailadressen, zonder hun toestemming; (d) het interfereren met of verstoren van servers of netwerken die verbonden zijn met Flipboard of het schenden van de voorschriften, het beleid of de procedures van dergelijke netwerken; (e) het proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot Flipboard, andere computersystemen of netwerken die verbonden zijn met of samen met Flipboard worden gebruikt, door middel van password mining of andere middelen; of (f) het lastigvallen of verstoren van het gebruik en genot van Flipboard door een andere gebruiker. SITES EN PRODUCTEN VAN DERDEN Wij zijn niet aansprakelijk voor iets dat u of iemand anders via Flipboard publiceert. Flipboard bevat ook links naar websites, diensten, content en advertenties voor sites en producten van derden die wij niet in eigendom of beheer hebben (gezamenlijk “Sites van Derden”). Flipboard biedt slechts gemakshalve links naar deze Sites van Derden en beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen verklaringen met betrekking tot Sites van Derden, met inbegrip van content of toegankelijkheid van content op Sites van Derden, en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke Sites van Derden, content van derden of producten die via Sites van Derden zijn aangeschaft. U gaat ermee akkoord dat u alle Sites van Derden op eigen risico gebruikt. Wanneer u naar een Site van Derden gaat, zijn de voorwaarden en het beleid van desbetreffende serviceprovider van toepassing, met inbegrip van de praktijken op het gebied van privacy en gegevensverzameling. U dient zelf te onderzoeken of u het nodig of gepast acht voordat u overgaat tot een transactie met een Site van Derden. PRIVACY Ons Privacybeleid en Cookiebeleid legt onze verzameling en ons gebruik van informatie op de dienst uit, met inbegrip van informatie die u als persoonlijk kunt beschouwen. U stemt ermee in dat we u berichten en kennisgevingen kunnen sturen binnen de Flipboard-service of door dergelijke kennisgevingen te sturen naar de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres. U houdt uw contactgegevens up-to-date. Je kunt de berichten die je ontvangt beheren in je SETTINGS. VEILIGHEID We nemen de veiligheid van Flipboard zeer ernstig. We gebruiken redelijke praktijken om de veiligheid van uw account en de bijbehorende gegevens te beschermen, maar we kunnen niet garanderen dat niemand in staat zal zijn om onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Gelieve het ons onmiddellijk te laten weten als u een inbreuk op uw account ontdekt. We zijn steeds alert voor beveiligingslekken in Flipboard. Als u een kwetsbaarheid in onze dienst ontdekt, zouden we u dankbaar zijn voor uw melding en moedigen we u aan om het ons onmiddellijk te laten weten. Om een kwetsbaarheid te melden, kunt u een e-mail sturen naar security@flipboard.com. GEEN KINDEREN (SORRY!) Wij houden net zoveel van kinderen als iedereen, maar Flipboard is uitsluitend bestemd voor mensen van 16 jaar en ouder. Als we ontdekken dat een kind onder de 16 jaar gebruikmaakt van onze dienst, zullen we de account van het kind beëindigen. AUTEURSRECHT Flipboard leeft de Digital Millennium Copyright Act na. We reageren op verwijderingsverzoeken en ons beleid is om, waar nodig, recidiverende overtreders te weren. Raadpleeg voor meer informatie ons Auteursrechtbeleid. WIJZIGINGEN AAN ONZE DIENST Flipboard is een dynamisch product, dat altijd evolueert en (hopelijk) beter wordt. Als gevolg daarvan kunnen wij onze producten of enig deel van onze dienst te allen tijde, om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, verwijderen of de toegang ertoe beperken. En we kunnen dit doen met betrekking tot één, enkele of al onze gebruikers. DISCLAIMERS Flipboard wordt geleverd in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Flipboard wijst alle garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakend karakter af. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Voor zover toegestaan door de wet, zal Flipboard niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, of enig verlies van winst of inkomsten, rechtstreeks of onrechtstreeks, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van (A) uw toegang tot, gebruik van, onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Flipboard; (B) enig gedrag of content van derden op Flipboard, met inbegrip van lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van derden; of (C) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw content. De maximale aansprakelijkheid van Flipboard jegens u voor onze diensten is $100. ARBITRAGE Als u om welke reden dan ook een geschil heeft met Flipboard, willen we graag de mogelijkheid hebben om onze meningsverschillen op informele wijze op te lossen. We raden u sterk aan om ons Help Center  te bezoeken en we zullen ons best doen om het geschil te goeder trouw op te lossen. We zijn redelijke mensen, echt waar. Als we niet in staat zijn om het probleem op die manier op te lossen, gaan we er allebei mee akkoord dat we alle vorderingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of de dienst van Flipboard zullen beslechten door definitieve en bindende arbitrage via de American Arbitration Association (“AAA”) onder de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes. De arbitrage zal plaatsvinden in Palo Alto, Californië of een andere locatie die we beiden overeenkomen. Elk van ons mag een rechtszaak aanspannen zonder eerst een arbitrageprocedure te doorlopen, enkel en alleen voor een gerechtelijk bevelschrift tegen de ander om misbruik van Flipboard of inbreuk op intellectuele eigendom te stoppen. U gaat ermee akkoord om elk geschil dat u met ons heeft, op individuele basis op te lossen in arbitrage, en niet als een groepsarbitrage, groepsvordering of geconsolideerde procedure van welke aard dan ook. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID Op deze Voorwaarden is het recht van de staat Californië van toepassing, met uitzondering van de principes met betrekking tot wetsconflicten. Voor vorderingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage, gaan we er elk mee akkoord dat dergelijke vorderingen uitsluitend worden behandeld in een staatsrechtbank in Santa Clara County, Californië of in de United States District Court for the Northern District of California, en stemt u in met persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken. VOLLEDIGE OVEREENKOMST Deze Voorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en Flipboard. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. WIJZIGING Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De datum van de meest recente herzieningen staat altijd op https://flipboard.com/terms en oudere versies zijn op aanvraag beschikbaar. Als we wijzigingen aanbrengen waarvan we denken dat ze uw rechten substantieel zullen wijzigen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door op onze website een bericht te plaatsen. Door gebruik te blijven maken van Flipboard gaat u akkoord met eventuele wijzigingen of herzieningen van deze Voorwaarden. CONTACT We verwelkomen alle vragen, bezorgdheden en feedback die u zou kunnen hebben met betrekking tot deze Voorwaarden. Als u suggesties voor ons heeft, bezoek dan ons Help Center en laat het ons weten. Als u Flipboard voor de Amerikaanse overheid gebruikt, is deze Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden van Flipboard op u van toepassing.

YouTube-melding:

YouTube-inhoud kan worden opgenomen in of beschikbaar worden gemaakt via Flipboard. Google vereist deze kennisgeving: