31 januari 2017

Gebruiksvoorwaarden Flipboard

Welkom! We zijn blij dat u hier bent en we hopen dat u veel genoegen beleeft aan Flipboard.

Niemand houdt van kleine lettertjes, maar onze juristen staan erop, dus we zullen proberen dit zo pijnloos en eenvoudig mogelijk te houden.

Deze gebruiksvoorwaarden (‘voorwaarden’) hebben betrekking op het gebruik door u van de website, producten en diensten van Flipboard. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door: door Flipboard te gebruiken, gaat u ermee akkoord.

Materiaal

Wat u op Flipboard ziet, valt mogelijk onder een of meer wetten inzake de bescherming van intellectueel eigendom. U komt op onze service een aantal verschillende soorten materiaal tegen, die we nu gaan bespreken.

  • De service, de producten en het merk van Flipboard

Onze service en producten worden beschermd door auteurs-, handelsmerken- en octrooirecht en andere wetgeving. Flipboard verleent u een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de software die wij u verschaffen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Op grond van deze licentie mag u Flipboard uitsluitend gebruiken zoals toegestaan door deze voorwaarden.

Onbevoegd gebruik van handelsmerken, logo’s, domeinnamen of andere unieke kenmerken van Flipboard is verboden.

  • Richtlijnen voor gebruik van de service

U zegt toe de service alleen te zullen gebruiken voor rechtmatige doeleinden en geen inbreuk te maken op de rechten van derden. Onze Gemeenschapsrichtlijnen, die deel uitmaken van deze voorwaarden, bevatten meer informatie over aanvaardbaar en onaanvaardbaar gebruik van de service. Elk onaanvaardbaar gebruik, waaronder het plaatsen of verzamelen van materiaal dat obsceen, pornografisch, bloederig, illegaal, bedreigend of intimiderend of bovenmatig gewelddadig is dan wel het toebrengen van schade aan uzelf of aan anderen aanmoedigt, kan leiden tot onmiddellijk afsluiting van uw account en opschorten van toegang tot de service in de toekomst.

  • Uw materiaal

U kunt uw eigen materiaal op Flipboard plaatsen, waaronder artikelen, foto’s, opmerkingen en ander materiaal.

U – en uitsluitend u – bent de rechthebbende in het materiaal dat u aanmaakt en publiceert via Flipboard. Door het te plaatsen geeft u ons toestemming om uw materiaal te gebruiken voor wat wij redelijkerwijs nodig achten om zowel nu als in de toekomst onze service te verschaffen, waaronder het opslaan, weergeven, reproduceren en distribueren van uw materiaal. Dit kan ook omvatten het aanbevelen van uw materiaal bij partnerbedrijven of -services voor uitgebreidere uitzending, distributie of publicatie via Flipboard.

U bent verantwoordelijk voor het materiaal dat u via Flipboard publiceert en neemt alle eraan verbonden risico’s op u, met inbegrip van het vertrouwen van anderen op de waarheidsgetrouwheid ervan en van juridische claims die eventueel voortvloeien uit de publicatie. Door materiaal op Flipboard te plaatsen verklaart u dat u de benodigde rechten hebt om dat materiaal te publiceren, dat de publicatie ervan niet strijdig is met licenties die u eventueel aan anderen hebt verleend en dat de inhoud die u publiceert voor zover u weet niet opzettelijk misleidend is.

Wij voeren geen screening vooraf uit van het materiaal van wie dan ook. We hebben echter het recht om materiaal te beoordelen en te verwijderen of de toegang ertoe via Flipboard onmogelijk te maken om welke reden dan ook. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor wat door u of wie dan ook via Flipboard wordt gepubliceerd.

Flipboard bevat ook koppelingen naar websites, services, materiaal en reclame die niet onder ons eigendom of onze controle vallen. Wij keuren die niet noodzakelijkerwijs goed, en we aanvaarden er evenmin de verantwoordelijkheid voor.

Privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij informatie op de service verzamelen en gebruiken, waaronder informatie die u mogelijk als persoonlijk beschouwd. U stemt in met de in dat beleid omschreven en mogelijk van tijd tot tijd bijgewerkte informatiepraktijken.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van Flipboard bijzonder serieus. We maken gebruik van redelijke praktijken ter bescherming van de beveiliging van uw account en de eraan gekoppelde gegevens, maar we kunnen niet garanderen dat niemand ooit in staat zal zijn onze beveiligingsmaatregelen te doorbreken. Laat het ons onmiddellijk weten als u ontdekt dat de beveiliging van uw account is aangetast.

We zijn altijd op zoek naar zwakke punten in de beveiliging van Flipboard. Als u een beveiligingsprobleem in onze service ontdekt, zouden we u zeer dankbaar zijn als u dit meldt en we willen u verzoeken om het ons onmiddellijk te laten weten.

Stuur voor het melden van een beveiligingsprobleem een e-mail naar security@flipboard.com.

Geen kinderen (sorry!)

Wij zijn net als iedereen dol op kinderen, maar Flipboard is alleen voor personen van 13 jaar en ouder. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 13 onze service gebruikt, zullen we het account van dat kind moeten afsluiten.

Auteursrechten

Flipboard voldoet aan de Digital Millennium Copyright Act. Wij reageren op verwijderingskennisgevingen en hebben een beleid om het account af te sluiten van personen die herhaaldelijk inbreuk op auteursrechten maken wanneer wij dat passend achten. Meer informatie vindt u in ons Auteursrechtenbeleid.

Veranderingen in onze service

Flipboard is een dynamisch product dat voortdurend in ontwikkeling is en (hopelijk) steeds beter wordt. Als gevolg daarvan kunnen we op elk moment, om welke reden dan ook en al dan niet met voorafgaande kennisgeving, besluiten om (delen van) onze producten te wijzigen, te schrappen of de toegang ertoe te beperken. En een dergelijke verandering kan betrekking hebben op een van, sommige of al onze gebruikers.

Disclaimers

Flipboard wordt ‘in de huidige staat’ verschaft zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd.

Flipboard wijst alle garanties en voorwaarden af van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreuk maken op rechten van derden.

Beperking van aansprakelijkheid

In de maximale wettelijk toegelaten mate wijst Flipboard de aansprakelijkheid af voor alle indirecte, bijkomende, bijzondere, gevolg- of bestraffende schade en voor alle winst- of inkomstenderving, of deze nu rechtstreeks of indirect is opgelopen, en voor elk verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen voortvloeiend uit (A) uw toegang tot, gebruik van, onvermogen tot het verkrijgen van toegang tot of onvermogen tot het gebruik van Flipboard; (B) alle handelingen en materiaal van derden op Flipboard, met inbegrip van eventuele lasterlijke, beledigende of onrechtmatige handelingen van derden; of (C) elk(e) onbevoegd(e) toegang tot, gebruik van of wijzigingen van uw materiaal.

Arbitrage

Als u om welke reden dan ook ontevreden bent met Flipboard, hopen we dat u ons in de gelegenheid zult stellen om onze onenigheid op informele wijze op te lossen. Wij willen u ten sterkste verzoeken om contact met ons op te nemen op support@flipboard.com, en we zullen ons best doen om het geschil in goed vertrouwen op te lossen. We zijn echt heel redelijk.

Mochten we het probleem op die manier niet kunnen oplossen, dan stemmen we er beide mee in dat eventuele claims die voortvloeien uit deze voorwaarden of de Flipboard-service middels definitieve en bindende arbitrage door de American Arbitration Association (‘AAA’) zullen worden beslecht conform de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes. Als u in de arbitrage een vergoeding krijgt toegekend die groter is dan elk aanbod dat wij hebben gedaan ter schikking van het geschil, betaalt Flipboard u boven op de betreffende vergoeding 1500 Amerikaanse dollar.

De arbitrage vindt plaats in de county van de Verenigde Staten waar u woont of werkt, in Palo Alto, Californië of op een andere plaats waar wij beiden mee instemmen. Elk van de partijen kan zonder eerst arbitrage te doorlopen een rechtszaak aanhangig maken uitsluitend met het oog op een voorlopige voorziening teneinde oneigenlijk gebruik van Flipboard dan wel inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door de ander te doen staken.

U stemt ermee in om elk geschil met ons individueel en door middel van arbitrage te beslechten, en niet door middel van class-arbitrage, class-action of een gevoegde procedure van welke soort dan ook.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze voorwaarden vallen onder de wetgeving van de staat Californië, met uitzondering van haar collisiebeginselen.

Wat betreft claims die niet door middel van arbitrage worden beslecht stemmen we er beiden mee in dat dergelijke claims uitsluitend aanhangig zullen worden gemaakt in een deelstaatsrechtbank in Santa Clara County, Californië of in het United States District Court voor het Northern District van Californië, en u stemt in met de rechtsbevoegdheid over uw persoon van die rechtbanken.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en Flipboard. Als een bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Wijziging

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De datum van de meest recente herzieningen wordt altijd vermeld op https://flipboard.com/terms en oudere versies zijn op verzoek verkrijgbaar. Als we veranderingen aanbrengen waarvan we menen dat deze significante gevolgen zullen hebben voor uw rechten, stellen wij u daarvan op de hoogte door een kennisgeving op onze website te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat u door uw gebruik van Flipboard voort te zetten, instemt met alle wijzigingen en herzieningen van deze voorwaarden.

Contact

Wij horen graag alle vragen, zorgen en feedback die u hebt over deze voorwaarden. Als u suggesties voor ons hebt, geef die dan door via support@flipboard.com.