30 oktober 2014 Beleid auteursrechten en DMCA van Flipboard In dit beleid wordt uitgelegd hoe Flipboard reageert op claims van onbevoegd gebruik van door auteursrechten beschermde tekst, afbeeldingen of koppelingen naar materialen die volgens de Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’) inbreuk zouden maken op auteursrechten. De Digital Millennium Copyright Act In artikel 512 van de DMCA zijn de wettelijke vereisten vastgelegd voor de formele melding van inbreuk op auteursrechten aan een serviceprovider zoals Flipboard. Ook wordt uitgelegd hoe degene die het onderhavige materiaal heeft geplaatst zich tegen de kennisgeving van vermeende inbreuk kan verweren door het indienen van een tegenkennisgeving. Een cruciaal gegeven: bent u rechthebbende in een werk waarop auteursrechten rusten? Het verzenden van een kennisgeving of tegenkennisgeving inzake auteursrechten is een ernstige aangelegenheid. De DMCA stelt wettelijke en financiële sancties op het bedrieglijk of te kwader trouw indienen van claims. Ga na of u werkelijk de houder van de auteursrechten bent of gemachtigd bent om namens een rechthebbende op te treden alvorens een verwijderingskennisgeving in te dienen. Hoe u een auteursrechtenkennisgeving indient Om ons een kennisgeving te sturen inzake inbreuk op auteursrechten moet u ons de volgende informatie verstrekken:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthebbende of een persoon die gemachtigd is om namens hem of haar op te treden (uw volledige naam typen is voldoende);
  2. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt (bijv. een kopie van of koppeling naar uw oorspronkelijke werk of een duidelijke omschrijving van de materialen waarvan de auteursrechten zouden zijn geschonden);
  3. identificatie van het inbreuk makende materiaal en informatie die redelijkerwijs toereikend voor Flipboard is om het materiaal te kunnen vinden op onze services (bijv. een koppeling naar de inbreukmakende publicatie);
  4. uw contactgegevens, waaronder uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  5. een verklaring dat u te goeder trouw de mening bent toegedaan dat het gebruik van het materiaal op de betreffende wijze niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn of haar vertegenwoordiger of de wet; en
  6. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving correct is en, waarheidsgetrouw onder straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

U kunt een vermeende inbreuk op auteursrechten melden door de bovenstaande informatie per e-mail op te sturen naar copyright@flipboard.com. U kunt een auteursrechtenkennisgeving ook per post verzenden naar: Designated Copyright Agent Flipboard 735 Emerson Street Palo Alto, CA  94301, VS Hoe Flipboard reageert op auteursrechtenclaims De reactie van Flipboard op kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten kan onder meer bestaan aan het verwijderen of het beperken van de toegang tot materiaal dat inbreuk zou maken. Als we materiaal verwijderen of de toegang ertoe beperken als reactie op een auteursrechtenkennisgeving, zullen we ons te goeder trouw inspannen om contact te maken met de betrokken accounthouder om deze te informeren over de situatie. Wanneer u op de hoogte wordt gesteld van een DMCA-kennisgeving Als u van ons bericht ontvangt dat materiaal dat u hebt geplaatst is verwijderd van Flipboard, lees dit dan zorgvuldig door, want het kan informatie bevatten over uw opties en over de aard van de door ons ontvangen verwijderingskennisgeving. Hoe u een tegenkennisgeving indient Als u een DMCA-kennisgeving ontvangt over materiaal dat u hebt geplaatst en u bent van mening dat het materiaal onjuist geïdentificeerd of onterecht verwijderd is, kunt u een tegenkennisgeving indienen volgens de aanwijzingen hieronder. Om een tegenkennisgeving in te dienen moet u ons de volgende informatie toezenden:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening (uw volledige naam typen is voldoende);
  2. identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt en de locatie waar het materiaal is verschenen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt (de omschrijving uit de DMCA-kennisgeving is voldoende);
  3. een verklaring die onder straffe van meineed waarheidsgetrouw moet zijn dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk gemaakt ten gevolge van een vergissing of van onjuiste identificatie van het te verwijderen of ontoegankelijk te maken materiaal; en
  4. uw naam, adres en telefoonnummer en een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van het federale districtsgerechthof van het gerechtsdistrict waar uw adres gesitueerd is, of als uw adres buiten de Verenigde Staten gesitueerd is, van elk gerechtsdistrict waar Flipboard een vestiging heeft, en dat u de dagvaarding zult aannemen van degene die de auteursrechtenkennisgeving heeft ingediend of van een vertegenwoordiger van die persoon.

Als u een tegenkennisgeving wilt indienen, beantwoord dan onze oorspronkelijke e-mail waarin u over de verwijdering werd ingelicht en neem de bovengenoemde informatie op in de tekst van uw antwoord. NB: Als u materiaal dat is verwijderd ten gevolge van een DMCA-kennisgeving opnieuw plaatst, zullen wij uw account mogelijk permanent buiten werking stellen. Als u van mening bent dat materiaal onterecht is verwijderd, overweeg dan om een tegenkennisgeving in te dienen in plaats van het materiaal opnieuw te plaatsen. Nadat u een tegenkennisgeving hebt ingediend Wanneer wij een geldige tegenkennisgeving ontvangen, sturen wij onverwijld een afschrift door naar de persoon die ons de auteursrechtenkennisgeving heeft toegezonden. Als wij niet binnen 10 werkdagen op de hoogte worden gesteld dat de oorspronkelijke melder een gerechtelijke procedure aanhangig maakt om verdere inbreuk op de auteursrechten op het materiaal te voorkomen, zullen we het verwijderde materiaal mogelijk weer plaatsen of de toegang ertoe niet meer onmogelijk maken. Beleid bij herhaaldelijke inbreuk Flipboard voert een beleid dat voorziet in een passende afsluiting van accounts van personen die herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechten. In het algemeen merken wij het als ‘herhaaldelijke inbreuk’ aan als een gebruiker materiaal heeft geüpload op Flipboard en Flipboard daarover meer dan twee verwijderingskennisgevingen heeft ontvangen die voldoen aan de geldende wetgeving inzake dergelijk materiaal. Hiernaast behouden wij ons het recht voor om het account af te sluiten van personen die één maal inbreuk maken op auteursrechten, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.